Przewóz dewiz

Przewóz dewiz

Jeżeli planujemy wwiezienie do Polski kwoty przekraczającej 10 000 euro w gotówce, to należy pamiętać o przepisach regulujących zasady przewożenia środków płatniczych przez granicę.

Przepisy te nie dotyczą osób przekraczających granicę z:

* innymi państwami obszaru Schengen, do którego należy obecnie większość państw członkowskich Unii Europejskiej (oprócz Bułgarii, Cypru, Irlandii, Rumunii oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
* państwami będącymi stroną układów i porozumień z UE, takimi jak: Islandia, Norwegia.
1112465_move
WARTO WIEDZIEĆ

Jeśli wjeżdżamy do Polski z innego kraju i przywozimy środki płatnicze, których łączna wartość przekracza 10 000 euro, to mamy obowiązek zgłosić to przy przekraczaniu granicy organom celnym lub organom Straży Granicznej. W tym celu należy wypełnić w dwóch egzemplarzach specjalną deklarację, którą funkcjonariusz celny albo Straży Granicznej powinien opieczętować oraz podpisać.

Środki płatnicze to oprócz waluty polskiej i obcej również banknoty i monety wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie, a także papiery wartościowe pełniące funkcję płatniczą: czeki, czeki podróżne czy weksle. Środkami płatniczymi w rozumieniu prawa dewizowego nie są natomiast karty płatnicze oraz karty kredytowe.
Warto wiedzieć

Jak obliczyć wartość przewożonych dewiz?
W celu ustalenia wartości w euro przywożonych do Polski środków płatniczych, należy stosować kursy średnie euro oraz innych walut obcych, ogłoszone przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie tych czynności. W celu ustalenia wartości w euro 1000 dolarów amerykańskich, należy przeliczyć 1000 dolarów na złote, a następnie otrzymaną z tego przeliczenia kwotę w złotych należy przeliczyć na euro, stosując kursy średnie tych walut, ogłoszone przez NBP w dniu poprzedzającym przywóz.

Na żądanie organów celnych lub organów Straży Granicznej, osoba przekraczająca granicę państwową musi przedstawić do kontroli przywożone środki płatnicze. Organy te są także uprawnione do przeprowadzenia kontroli bagażu, pojazdu oraz kontroli osobistej w celu sprawdzenia, czy obowiązek zgłoszenia został wykonany w odniesieniu do wszystkich środków płatniczych. Kontroli mogą być poddane także osoby, które nie deklarują przewożenia środków płatniczych.

WARTO WIEDZIEĆ

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przywozu do Polski środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Kara ta może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obecnie wynosi 1276 zł. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może być również wymierzona w sytuacji, kiedy nie przedstawimy środków płatniczych do kontroli organom celnym lub organom Straży Granicznej na ich żądanie.

Obowiązek zgłoszenia środków płatniczych powyżej równowartości 10 000 euro dotyczy także ich wywozu z Polski.

źródło: http://www.powroty.gov.pl/powrotnik/przeprowadzka

hastagi na stronie:

#przewóz pieniędzy przez granicę

Authors

Related posts

Top