Przewóz zwierząt domowych

Jeśli zwierzęta przywożone są z kraju trzeciego z zamiarem pozostawania na obszarze celnym Wspólnoty, należy zgłosić je w urzędzie celnym do procedury dopuszczenia do obrotu. Przewóz towarów w ramach Unii Europejskiej nie podlega odprawie celnej i obowiązkowi dokonania zgłoszenia celnego.

Zwierzęta domowe towarzyszące podróżnym (dotyczy to tylko psów, kotów i fretek) mogą wjechać na terytorium Polski:

Z Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz z Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monaco, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Państwa Watykańskiego, po spełnieniu poniższych wymagań:
1113474_move2
1. Muszą być zidentyfikowane za pomocą:

* czytelnie wytatuowanego numeru, lub
* micro chipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy micro chip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru micro chipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem);

2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

Przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia. W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane, jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania).
WARTO WIEDZIEĆ

Przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niedozwolone.

3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

Z Chorwacji jeżeli posiadają:

* czytelny tatuaż lub chip,
* właściwe świadectwo zdrowia + dokumentacja dowodowa obejmująca szczegółowe dane identyfikujące zwierzę, którego dotyczy zaświadczenie, szczegóły dotyczące szczepienia i wynik próby serologicznej,
* szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Z państw leżących poza Unią Europejską, jedynie w przypadku jeśli:

* posiadają czytelny tatuaż lub micro chip,
* ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
* zadowalający wynik badania serologicznego w celu określenia efektywności szczepienia wykonanego w zatwierdzonym laboratorium, co najmniej 3 miesiące po szczepieniu i 3 miesiące przed przemieszczaniem.

W przypadku przejazdu tranzytem przez państwo niewymienione powyżej badanie efektywności szczepienia musi być wykonane niezależnie od państwa, z którego zwierzę jest przywożone.

Trzymiesięczny okres nie ma zastosowania do ponownego wprowadzenia zwierzęcia domowego, którego paszport zaświadcza, że miareczkowanie zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło terytorium Unii Europejskiej.

WARTO WIEDZIEĆ

Spełnienie powyższych warunków powinno być poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w kraju wysyłki zwierzęcia w świadectwie zdrowia (zgodnym z wzorem ustalonym w przepisach UE) lub w przypadku ponownego wwozu na terytorium Unii Europejskiej w paszporcie dla zwierząt domowych.

Weterynaryjne kontrole graniczne przeprowadzane są w pierwszym punkcie wjazdu na terytorium Unii Europejskiej.

W przypadku, jeśli wjeżdżamy na terytorium Unii Europejskiej w Polsce i spełnione są następujące wymogi:

* przesyłka składa się maksymalnie z 5 zwierząt,
* zwierzętom towarzyszy właściciel lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela,
* zwierzęta są przywożone w celach niehandlowych,

kontrola weterynaryjna może zostać przeprowadzona na przejściach granicznych wymienionych poniżej.

WARTO WIEDZIEĆ

Jeśli w trakcie kontroli funkcjonariusz celny stwierdzi, że przywożone zwierzęta nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, poinformuje o tym właściwego terytorialnie dla przejścia granicznego powiatowego lekarza weterynarii.

Powiatowy lekarz weterynarii wyda decyzję:

* o zawróceniu zwierzęcia do jego kraju pochodzenia lub
* o izolowaniu zwierzęcia pod urzędową kontrolą przez czas niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych, na koszt właściciela lub osoby fizycznej odpowiedzialnej za zwierzę lub
* w ostateczności, o uśpieniu zwierzęcia, bez rekompensaty finansowej, jeżeli nie można zrealizować jego zawrócenia lub izolacji przez kwarantannę.

Do czasu wydania decyzji zwierzę pozostaje pod dozorem organu celnego, przy czym opiekę nad zwierzęciem zapewnia właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę w imieniu właściciela.

Natomiast w przypadku, jeśli pierwszym punktem wjazdu na terytorium Unii Europejskiej jest Polska i:

* przesyłka składa się z więcej niż 5 zwierząt lub
* zwierzęta podróżują same, bez opieki właściciela lub
* zwierzęta są przeznaczone do celów handlowych,

obowiązkowa kontrola weterynaryjna może zostać przeprowadzona wyłącznie w poniższych punktach granicznych.

źródło: http://www.powroty.gov.pl/powrotnik/przeprowadzka/przewoz_zwierzat_domowych

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

Related Blogs

hastagi na stronie:

#transport zwierząt domowych

Authors

Related posts

Top