Przeprowadzka Wiadomości branżowe

Volvo testuje nowe systemy bezpiecze?stwa

W pe?ni zautomatyzowana jazda w korku, ograniczenie kolizji na skrzy?owaniach oraz redukcja do zera kolizji z udzia?em zwierz?t – to najnowsze projekty w dziedzinie bezpiecze?stwa, nad którymi pracuje Volvo. Wszystkie te rozwi?zania

W pe?ni zautomatyzowana jazda w korku, ograniczenie kolizji na skrzy?owaniach oraz redukcja do zera kolizji z udzia?em zwierz?t – to najnowsze projekty w dziedzinie bezpiecze?stwa, nad którymi pracuje Volvo. Wszystkie te rozwi?zania znajd? si? ju? za kilka lat w seryjnej produkcji.

Coraz wi?cej kierowców prowadz?c samochód zajmuje si? czym? innym, ni? tylko skupieniem si? na je?dzie. Zazwyczaj rozmawiaj? przez telefon, sprawdzaj? e-maile, czy te? wysy?aj? smsy. Dotyczy to a? 25% czasu sp?dzonego za kierownic?. Takie zachowanie niestety cz?sto mo?e powodowa? wypadek lub kolizj?.

Volvo prowadzi badania maj?ce na celu minimalizacj? takich sytuacji na drodze i udoskonala swoje samochody o nowoczesne systemy bezpiecze?stwa, typu City Safety, czy Pedestrian Detection. Teraz firma idzie o krok dalej i pracuje nad rozwi?zaniami, które wyeliminuj? do zera powa?ne obra?enia i ofiary ?miertelne z wypadków z udzia?em samochodów Volvo. A to wszystko ju? w 2020 roku.

Czytanie ksi??ki podczas prowadzenia auta w korku

Dzi?ki systemowi automatycznego wsparcia jazdy w korku (z ang. Autonomous Driving Support) ju? nied?ugo kierowca nie b?dzie musia? si? skupia? na prowadzeniu i b?dzie móg? po?wi?ci? swoj? uwag? np. czytaniu ksi??ki. Poprzez wykorzystanie danych z kamery i radarów, samochód mo?e pod??a? za pojazdem jad?cym z przodu. Przyspieszanie, hamowanie i skr?canie kierownic? odbywa si? automatycznie. Je?li pojazd z przodu jest zmuszony do wykonania szybkiego ruchu z powodu przeszkody na drodze, kierowca wspomagany jest przez uk?ad sterowania, który sprawia, ?e samochód skr?ca w t? sam? stron?.

Je?li kierowca zdecyduje si? z powrotem prowadzi? auto samodzielnie, wystarczy dotkni?cie przez niego peda?u hamulca lub gazu, czy te? samodzielny ruch kierownic?. System nie ogranicza, a jedynie wspiera kierowc? w prowadzeniu auta.

Automatyczne hamowanie na skrzy?owaniach

W Stanach Zjednoczonych 21,5% wypadków ?miertelnych w 2007 roku mia?o miejsce na skrzy?owaniach, a w 16 krajach Unii Europejskiej (bez Szwecji) odsetek ten w 2006 roku wyniós? 20,6%. Aby zmniejszy? liczb? tych kolizji, Volvo rozpocz??o prace nad systemem wsparcia pokonywania skrzy?owa? (z ang. Intersection Support). Uk?ad w momencie opuszczania skrzy?owania wyhamuje auto do zera, je?li przed samochodem pojawi si? inne auto, które przetnie tor jazdy skr?caj?cego samochodu.

A to już wiesz?  Komentarz do raportu ING Banku Śląskiego na temat zmian nawyków kierowców

Unikanie kolizji ze zwierz?tami

Nowy system minimalizuj?cy ryzyko kolizji z udzia?em zwierz?t (z ang. Animal Detection) potrafi wyhamowa? auto w przypadku wtargni?cia zwierz?cia na drog?. Uk?ad sk?ada si? z dwóch cz??ci – czujnika radaru oraz kamery na podczerwie?, które rejestruj? sytuacje przed i po bokach samochodu. Obecnie system wykrywa du?e zwierz?ta, takie jak ?osie, jelenie, byd?o, czy konie. Jednak w przysz?o?ci uk?ad b?dzie dzia?a? w przypadku pojawienia si? na drodze mniejszych zwierz?t. Co istotne system dzia?a tak?e w nocy.

Wszystkie rozwi?zania s? jeszcze w fazie testów i na pewno minie jeszcze kilka lat zanim zostan? one wprowadzone do seryjnie produkowanych samochodów Volvo. Chcemy aby nasze systemy bezpiecze?stwa dzia?a?y i zachowywa?y si? podobnie jak ludzie. Czujniki to oczy, komputer to mózg, a hamulce to mi??nie. Dzi?ki temu mo?liwe stanie si? zrealizowanie wizji samochodów Volvo, które nie ulegaj? wypadkom – powiedzia? Maciej Szurek, Product Manager w Volvo Auto Polska.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy